ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น


วันที่ 11 กันยายน 2561 นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด          “โครงการส่งเสริมการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี พ.ศ.2561” ในกิจกรรมเจรจาหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี           ในศาลชั้นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ประกันมาเข้าร่วมโครงการ นอกจากการเร่งรัดบังคับคดีและการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันแล้ว ผู้ประกันที่มาเข้าร่วมโครงการ ยังได้รับทราบนโยบายของศาล กฎหมายที่แก้ไขใหม่รวมถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกันและประชาชนทั่วไป ในการนี้  นายวิรชาติ  สิทธิสาร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชุมพร และนายอรุณ เหมทานนท์       ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชุมพร ร่วมชี้แจงข้อราชการและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อให้การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เอกสารแนบ