ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เอกสารแนบ