ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรจัดโครงการ “ปั่นให้พ่อกับอิสรภาพตามกฎหมาย”

ศาลจังหวัดชุมพรจัดโครงการ “ปั่นให้พ่อกับอิสรภาพตามกฎหมาย”
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดชุมพรจัดโครงการ“ปั่นให้พ่อกับอิสรภาพตามกฎหมาย”      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยและการบังคับคดีผู้ประกันโดยใช้จักรยานเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เมื่อขบวนจักรยานเคลื่อนจากศาลจังหวัดชุมพรมายังศาลากลางจังหวัดชุมพร   นายเรวัติ จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพรนำผู้ร่วมปั่นจักรยานจำนวน 600 คัน  มอบดอกดารารัตน์ต้นแบบดอกไม้จันทน์  ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9   ซึ่งศาลจังหวัดชุมพรได้จัดเป็นกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ต้นแบบดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวาย     พระเพลิงพระบรมศพตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงวันจัดกิจกรรมปั่นให้พ่อรวมจำนวน 4,000 ดอก มอบให้กับ  นายณรงค์  พลละเอียด  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบในนามพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร  ระหว่างเส้นทางขบวนจักรยานได้แวะถวายสักการะศาลเสด็จในกรม“พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ณ ศาลริมคลองหัววังพนังตัก  เส้นทางจักรยานจากคลองหัววังสู่อ่าวพนังตักเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน   ที่ชาวจังหวัดชุมพรบางคนยังไม่เคยเห็น  ณ  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจุดหมายของโครงการ ศาลจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีนายประกันด้วย จักรยานนับว่าเป็นศาสตร์พระราชาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลอมรวมการอนุรักษ์พลังงาน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคี การรักษาสุขภาพ  การสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์  และเป็นสื่อกลางในการ   ให้ความรู้ รวมถึงการแสดงออกทางด้านพลังใจดังจะเห็นได้จาก กิจกรรม Bike for Dad และ      Bike for Mom ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่สร้างความรักความสามัคคีความจงรักภักดีของประชาชน    ชาวไทยทั้งประเทศ  ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดา”และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “พระมารดา”กลายเป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเทศที่มีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีนายประกันก็เช่นเดียวกัน  บุคคลทั่วไปสามารถเป็นผู้ขอประกันได้หรืออาจต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่รู้จักได้ ในการนี้  นายเรวัติ จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร  และนายณรงค์  พลละเอียด     ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางจนถึงจุดหมายรวมระยะทาง 17 กิโลเมตรและมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 600 คน


เอกสารแนบ