ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน “Legal Publishing Project” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ศาลจังหวัดชุมพรจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน “Legal  Publishing  Project” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕60  ศาลจังหวัดชุมพรจัดโครงการ“ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน ” Legal Publishing Project  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร           ให้กับนักศึกษา จำนวน 200 คน  เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวันและให้นักศึกษารู้จักยับยั้งชั่งใจ     เพื่อป้องกันตนเอง  ไม่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดต่อกฎหมาย                    ในการนี้ นายเรวัติ  จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร  นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการและให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


เอกสารแนบ