ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพร กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕60


ในวันที่ 7 สิงหาคม  ๒๕60  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชุมพรร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี  เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560  ในการนี้ นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร  ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วม   การแข่งขัน ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร


เอกสารแนบ