ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพร นักเรียนเข้าชมนิทรรศการและศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดชุมพร


เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  ๒๕60  ศาลจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย 2              เข้าชมนิทรรศการด้านกฎหมาย และศึกษาดูงานศาลจังหวัดชุมพร เนื่องในกิจกรรมวันรพีประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


เอกสารแนบ