ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพร พิธีบำเพ็ญพระกุศล แด่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  ๒๕60  ศาลจังหวัดชุมพรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชุมพร     จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศล ณ ศาลจังหวัดชุมพร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์    กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  เนื่องในวันรพีประจำปี 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร     ผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชุมพรทั้งภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วมพิธี           ในการนี้  นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงาน   และลูกจ้าง  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน