ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ประกาศศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ


                ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559      ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งการใช้งานโปรแกรมระบบการจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ.2559 และเริ่มจัดเก็บคำพิพากษาเข้าสู่ระบบสำหรับคำพิพากษา   ที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และเริ่มให้บริการแก่บุคคลผู้ยื่นคำฟ้อง         หรือถูกฟ้องต่อศาลยุติธรรมและให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมาย       หรือในฐานะทนายความ ตามแนวทางปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่าง            ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559  เป็นต้นไป                    บัดนี้ ศาลจังหวัดชุมพร ได้มีการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่าง            ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  ศาลจังหวัดชุมพร                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                            ประกาศ   ณ   วันที่   ๑   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙


เอกสารแนบ